چرا جهانبخش پس از گل خوشحالی نکرد؟

چرا جهانبخش پس از گل خوشحالی نکرد؟
مهاجم ملی پوش ایران پس از زدن گل پنجم برای آلکمار خوشحالی نکرد و فقط ایستاد که مشخص نبود او به چه دلیل این کار را انجام داده است.

چرا جهانبخش پس از گل خوشحالی نکرد؟

مهاجم ملی پوش ایران پس از زدن گل پنجم برای آلکمار خوشحالی نکرد و فقط ایستاد که مشخص نبود او به چه دلیل این کار را انجام داده است.
چرا جهانبخش پس از گل خوشحالی نکرد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author