چرا باید به بازگشت و گلزنی طارمی امیدوار بود/ طارمی، شانس اول آقای گلی لیگ

چرا باید به بازگشت و گلزنی طارمی امیدوار بود/ طارمی، شانس اول آقای گلی لیگ
مهدی طارمی این روزها به خاطر موقعیت هایی که هدر می دهد مورد انتقاد است و برخی ها از او به عنوان یک مهاجم گل نزن یاد می کنند، در حالی که این قضاوت نقد خوبی نیست!

چرا باید به بازگشت و گلزنی طارمی امیدوار بود/ طارمی، شانس اول آقای گلی لیگ

مهدی طارمی این روزها به خاطر موقعیت هایی که هدر می دهد مورد انتقاد است و برخی ها از او به عنوان یک مهاجم گل نزن یاد می کنند، در حالی که این قضاوت نقد خوبی نیست!
چرا باید به بازگشت و گلزنی طارمی امیدوار بود/ طارمی، شانس اول آقای گلی لیگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author