چرا بادامکی فامیل مدیرعامل باشگاه را کتک زد؟

چرا بادامکی فامیل مدیرعامل باشگاه را کتک زد؟
ایسنا نوشت: کاپیتان تیم سیاه‌جامگان گفت: به خاطر استفاده آن شخص از برخی الفاظ رکیک لحظه‌ای عصبی شدم و آن اتفاق رخ داد.

چرا بادامکی فامیل مدیرعامل باشگاه را کتک زد؟

ایسنا نوشت: کاپیتان تیم سیاه‌جامگان گفت: به خاطر استفاده آن شخص از برخی الفاظ رکیک لحظه‌ای عصبی شدم و آن اتفاق رخ داد.
چرا بادامکی فامیل مدیرعامل باشگاه را کتک زد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author