چرا این بزرگان والیبال دنیا سرمربی ایران نمی‌شوند؟

چرا این بزرگان والیبال دنیا سرمربی ایران نمی‌شوند؟
بهروز عطایی ویژگی مهمی برای سرمربی تیم‌ملی ایران گفته: «مربی باید دیکتاتور باشد.»

چرا این بزرگان والیبال دنیا سرمربی ایران نمی‌شوند؟

بهروز عطایی ویژگی مهمی برای سرمربی تیم‌ملی ایران گفته: «مربی باید دیکتاتور باشد.»
چرا این بزرگان والیبال دنیا سرمربی ایران نمی‌شوند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author