چرایی نزدیکی مقامات عربستان به رژیم صهیونیستی

چرایی نزدیکی مقامات عربستان به رژیم صهیونیستی
اخیرا رسانه‌ها و برخی تحلیلگران سیاسی از نزدیکی آشکار و پنهان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی در منطقه سخن گفته‌اند که تا چندی پیش، رقیب و دشمن یکدیگر تلقی می‌شدند و در سالیان اخیر، روابط پرتنشی با یکدیگر داشته‌اند.
۱۸:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


چرایی نزدیکی مقامات عربستان به رژیم صهیونیستی

اخیرا رسانه‌ها و برخی تحلیلگران سیاسی از نزدیکی آشکار و پنهان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی در منطقه سخن گفته‌اند که تا چندی پیش، رقیب و دشمن یکدیگر تلقی می‌شدند و در سالیان اخیر، روابط پرتنشی با یکدیگر داشته‌اند.
۱۸:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


چرایی نزدیکی مقامات عربستان به رژیم صهیونیستی

مرکز فیلم

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author