پیکه: شاید مسی در پیری بارسا را ترک کند

پیکه: شاید مسی در پیری بارسا را ترک کند
جرارد پیکه، مدافع بارسلونا مدعی شد که امکان ندارد از بارسا جدا شود و در صورت جدایی نیز وقتی جدا می‌شود که بسیار پیر و رو به مرگ باشد.

پیکه: شاید مسی در پیری بارسا را ترک کند

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا مدعی شد که امکان ندارد از بارسا جدا شود و در صورت جدایی نیز وقتی جدا می‌شود که بسیار پیر و رو به مرگ باشد.
پیکه: شاید مسی در پیری بارسا را ترک کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author