پیمان رجبی: بی‌غیرت خودتی/ مهاجر شجاعی: من نگفتم بی غیرت

پیمان رجبی: بی‌غیرت خودتی/ مهاجر شجاعی: من نگفتم بی غیرت
صحبت‌های کارشناس تلویزیون باعث ایجاد حاشیه‌هایی شده است.

پیمان رجبی: بی‌غیرت خودتی/ مهاجر شجاعی: من نگفتم بی غیرت

صحبت‌های کارشناس تلویزیون باعث ایجاد حاشیه‌هایی شده است.
پیمان رجبی: بی‌غیرت خودتی/ مهاجر شجاعی: من نگفتم بی غیرت

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author