پیغام امیدوارکننده بیل برای رئالی ها (عکس)

پیغام امیدوارکننده بیل برای رئالی ها (عکس)
گرت بیل که به دلیل مصدومیت در بازی مقابل اسپورتینگ بین 2 تا 3 ماه قادر به همراهی رئال مادرید نخواهد بود، امروز پیغامی امیدوارکننده برای هوادارانش فرستاد.

پیغام امیدوارکننده بیل برای رئالی ها (عکس)

گرت بیل که به دلیل مصدومیت در بازی مقابل اسپورتینگ بین 2 تا 3 ماه قادر به همراهی رئال مادرید نخواهد بود، امروز پیغامی امیدوارکننده برای هوادارانش فرستاد.
پیغام امیدوارکننده بیل برای رئالی ها (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author