پیشگیری از شکست مکرر ناباروری در ایران

پیشگیری از شکست مکرر ناباروری در ایران
پزشکان کشورمان نخستین بار در دنیا موفق شدند با استفاده از فاکتورهای رشد پلاکتی از شکست مکرر درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی(وی آی آف) پیشگیری کنند.
۱۰:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


پیشگیری از شکست مکرر ناباروری در ایران

پزشکان کشورمان نخستین بار در دنیا موفق شدند با استفاده از فاکتورهای رشد پلاکتی از شکست مکرر درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی(وی آی آف) پیشگیری کنند.
۱۰:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


پیشگیری از شکست مکرر ناباروری در ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author