پیروزی شیرین چلسی در خانه ساتهمپتون

پیروزی شیرین چلسی در خانه ساتهمپتون
چلسی موفق شد با ارائه یک نمایش حساب شده و دیدنی، با 2 گل از سد ساتهمپتون گذر کند.

پیروزی شیرین چلسی در خانه ساتهمپتون

چلسی موفق شد با ارائه یک نمایش حساب شده و دیدنی، با 2 گل از سد ساتهمپتون گذر کند.
پیروزی شیرین چلسی در خانه ساتهمپتون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author