پیروزی شیرین لیورپول در برابر وست بروم

پیروزی شیرین لیورپول در برابر وست بروم
لیورپول موفق شد در دیداری که لحظات آخر آن بسیار دشوار سپری شد، خود را یک قدم دیگر به صدر جدول نزدیک تر کند.

پیروزی شیرین لیورپول در برابر وست بروم

لیورپول موفق شد در دیداری که لحظات آخر آن بسیار دشوار سپری شد، خود را یک قدم دیگر به صدر جدول نزدیک تر کند.
پیروزی شیرین لیورپول در برابر وست بروم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author