پیروزی شیرین آرسنال برابر بورتموث

پیروزی شیرین آرسنال برابر بورتموث
آرسنال موفق شد تا با پیروزی برابر بورتموث، خود را به فاصله 3 امتیازی صدر جدول برساند.

پیروزی شیرین آرسنال برابر بورتموث

آرسنال موفق شد تا با پیروزی برابر بورتموث، خود را به فاصله 3 امتیازی صدر جدول برساند.
پیروزی شیرین آرسنال برابر بورتموث

label, , , , , , , , , , , ,

About the author