پیام عجیب آتیلا حجازی در حمایت از پدرش که بدون شک مخاطب خاص دارد!

پیام عجیب آتیلا حجازی در حمایت از پدرش که بدون شک مخاطب خاص دارد!
اصلا مشخص نیست که متن منتشر شده در صفحه مجازی آتیلا حجازی خطاب به چه کسی است اما ادبیاتی که استفاده کرده خیلی عجیب است!

پیام عجیب آتیلا حجازی در حمایت از پدرش که بدون شک مخاطب خاص دارد!

اصلا مشخص نیست که متن منتشر شده در صفحه مجازی آتیلا حجازی خطاب به چه کسی است اما ادبیاتی که استفاده کرده خیلی عجیب است!
پیام عجیب آتیلا حجازی در حمایت از پدرش که بدون شک مخاطب خاص دارد!

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author