پیامک دولت سوریه به شورشیان اطراف حلب برای انجام یک بازی دوستانه !

پیامک دولت سوریه به شورشیان اطراف حلب برای انجام یک بازی دوستانه !
فوتبال 360 نوشت:دولت سوریه شورشیان را به یک نبرد فراخوانده است،نبردی که این بار قرار است در زمین فوتبال شکل بگیرد.

پیامک دولت سوریه به شورشیان اطراف حلب برای انجام یک بازی دوستانه !

فوتبال 360 نوشت:دولت سوریه شورشیان را به یک نبرد فراخوانده است،نبردی که این بار قرار است در زمین فوتبال شکل بگیرد.
پیامک دولت سوریه به شورشیان اطراف حلب برای انجام یک بازی دوستانه !

label, , , , , , , , , , , ,

About the author