پوست اندازی تیم کی‌روش برای روسیه

پوست اندازی تیم کی‌روش برای روسیه
جوانگرایی کی‌روش در تیم‌ملی ادامه دارد.او کاپیتان تیمش را در دو بازی اخیر روی نیمکت نشانده است.

پوست اندازی تیم کی‌روش برای روسیه

جوانگرایی کی‌روش در تیم‌ملی ادامه دارد.او کاپیتان تیمش را در دو بازی اخیر روی نیمکت نشانده است.
پوست اندازی تیم کی‌روش برای روسیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author