پورشه 6میلیاردی، احمدی نژاد و قهرمانی که هنوز عادتی ویرانگر دارد

شکست نوروزی حمید سوریان شاید تلخ ترین هجمه زندگی اش را برای پرافتخارترین مرد کشتی دنیا به همراه داشت.

روزنامه ایران

اخبار کارگران

label, , , , , , , , ,

About the author