پورحیدری: کار کاپیتان پرسپولیس مرا تحت تاثیر قرار داد

پورحیدری: کار کاپیتان پرسپولیس مرا تحت تاثیر قرار داد
تسنیم نوشت: عضو هیئت مدیره استقلال گفت: کار کاپیتان پرسپولیس برای من ارزشمند بود و تحت تاثیرم قرار داد.

پورحیدری: کار کاپیتان پرسپولیس مرا تحت تاثیر قرار داد

تسنیم نوشت: عضو هیئت مدیره استقلال گفت: کار کاپیتان پرسپولیس برای من ارزشمند بود و تحت تاثیرم قرار داد.
پورحیدری: کار کاپیتان پرسپولیس مرا تحت تاثیر قرار داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author