پورحیدری: آقای مظلومی این حرف‌ها را همان موقع می‌گفتی/ مگرمی‌خواهم‌جای‌منصوریان‌رابگیرم‌که‌مخالفش‌باشم

پورحیدری: آقای مظلومی این حرف‌ها را همان موقع می‌گفتی/ مگرمی‌خواهم‌جای‌منصوریان‌رابگیرم‌که‌مخالفش‌باشم
منصور پورحیدری نه مخالف آمدن منصوریان است و نه موافق رفتن مظلومی.

پورحیدری: آقای مظلومی این حرف‌ها را همان موقع می‌گفتی/ مگرمی‌خواهم‌جای‌منصوریان‌رابگیرم‌که‌مخالفش‌باشم

منصور پورحیدری نه مخالف آمدن منصوریان است و نه موافق رفتن مظلومی.
پورحیدری: آقای مظلومی این حرف‌ها را همان موقع می‌گفتی/ مگرمی‌خواهم‌جای‌منصوریان‌رابگیرم‌که‌مخالفش‌باشم

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author