پوتین: آمریکا سیاست دوگانه اش را کنار بگذارد

پوتین: آمریکا سیاست دوگانه اش را کنار بگذارد
رئیس جمهور روسیه گفت: مسکو اجازه نخواهد داد که سرنوشت سوریه، همانند لیبی و سومالی شود.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


پوتین: آمریکا سیاست دوگانه اش را کنار بگذارد

رئیس جمهور روسیه گفت: مسکو اجازه نخواهد داد که سرنوشت سوریه، همانند لیبی و سومالی شود.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


پوتین: آمریکا سیاست دوگانه اش را کنار بگذارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author