پنالتی شریفات سوخت؟ (عکس)

پنالتی شریفات سوخت؟ (عکس)
فولادی ها به نگرفتن پنالتی در دقیقه 46 توسط محسن ترکی به شدت معترض بودند.

پنالتی شریفات سوخت؟ (عکس)

فولادی ها به نگرفتن پنالتی در دقیقه 46 توسط محسن ترکی به شدت معترض بودند.
پنالتی شریفات سوخت؟ (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author