پسر به جای پدر/ مدیرعامل سیاه جامگان تغییر کرد

پسر به جای پدر/ مدیرعامل سیاه جامگان تغییر کرد
محمدرضا عباسی از امروز سمت مدیرعاملی تیم سیاه جامگان را به فرزند خود، علی عباسی منتقل کرد.

پسر به جای پدر/ مدیرعامل سیاه جامگان تغییر کرد

محمدرضا عباسی از امروز سمت مدیرعاملی تیم سیاه جامگان را به فرزند خود، علی عباسی منتقل کرد.
پسر به جای پدر/ مدیرعامل سیاه جامگان تغییر کرد

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author