پزشک تراکتور:/ مصدومیت عشوری احتمالا پارگی رباط است

پزشک تراکتور:/ مصدومیت عشوری احتمالا پارگی رباط است
پزشک تراکتورسازی اعلام کرد احتمالا رباط صلیبی عشوری پاره شده است.

پزشک تراکتور:/ مصدومیت عشوری احتمالا پارگی رباط است

پزشک تراکتورسازی اعلام کرد احتمالا رباط صلیبی عشوری پاره شده است.
پزشک تراکتور:/ مصدومیت عشوری احتمالا پارگی رباط است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author