پریرا ؛ غیر مازاد اما اضافی !

پریرا ؛ غیر مازاد اما اضافی !
با اینکه نام لوسیانو پریرا در لیست مازاد سپاهان قرار نداشت اما این بازیکن جایی در برنامه‌های عبدالله ویسی ندارد.

پریرا ؛ غیر مازاد اما اضافی !

با اینکه نام لوسیانو پریرا در لیست مازاد سپاهان قرار نداشت اما این بازیکن جایی در برنامه‌های عبدالله ویسی ندارد.
پریرا ؛ غیر مازاد اما اضافی !

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , ,

About the author