پرسپولیس شکایتش از رضاییان را پس نگرفته!

پرسپولیس شکایتش از رضاییان را پس نگرفته!
هنوز باشگاه پرسپولیس شکایت از رامین رضاییان را پس نگرفته است.

پرسپولیس شکایتش از رضاییان را پس نگرفته!

هنوز باشگاه پرسپولیس شکایت از رامین رضاییان را پس نگرفته است.
پرسپولیس شکایتش از رضاییان را پس نگرفته!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author