پرسپولیس با مربیان پایه تسویه حساب کرد

پرسپولیس با مربیان پایه تسویه حساب کرد
عملکرد مالی مناسب مدیران پرسپولیس باعث شده تا این تیم مشکلی بابت قرارداد تیم های پایه خود نداشته باشد.

پرسپولیس با مربیان پایه تسویه حساب کرد

عملکرد مالی مناسب مدیران پرسپولیس باعث شده تا این تیم مشکلی بابت قرارداد تیم های پایه خود نداشته باشد.
پرسپولیس با مربیان پایه تسویه حساب کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author