پرسپولیسی ها این بار ستاره های روی پیراهن استقلال را جعلی خواندند!

پرسپولیسی ها این بار ستاره های روی پیراهن استقلال را جعلی خواندند!
قرمزها که در جام آوردن ، اقلا در این چند ساله حسابی از رقیب سنتی شان استقلال جا ماندند ، در شماره آخر سال شان سعی کردند ستاره های روی پیراهن استقلال را هم زیر سئوال ببرند.

پرسپولیسی ها این بار ستاره های روی پیراهن استقلال را جعلی خواندند!

قرمزها که در جام آوردن ، اقلا در این چند ساله حسابی از رقیب سنتی شان استقلال جا ماندند ، در شماره آخر سال شان سعی کردند ستاره های روی پیراهن استقلال را هم زیر سئوال ببرند.
پرسپولیسی ها این بار ستاره های روی پیراهن استقلال را جعلی خواندند!

دانلود موزیک

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author