پدیده 17 ساله ایرانی بولتونی ها را سر ذوق آورد

پدیده 17 ساله ایرانی بولتونی ها را سر ذوق آورد
آلکس سمیع زاده با درخشش در تیم زیر 18 ساله های بولتون باشگاه را مجاب ساخت تا او را به تیم بزرگسالان منتقل کنند.

پدیده 17 ساله ایرانی بولتونی ها را سر ذوق آورد

آلکس سمیع زاده با درخشش در تیم زیر 18 ساله های بولتون باشگاه را مجاب ساخت تا او را به تیم بزرگسالان منتقل کنند.
پدیده 17 ساله ایرانی بولتونی ها را سر ذوق آورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author