پایان گروگانگیری در ایروان

پایان گروگانگیری در ایروان
افراد مسلحی که از ۱۶ روز پیش شماری از ماموران پلیس ایروان را در پاسگاهی گروگان گرفته بودند، سرانجام تسلیم شدند.
۱۶:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


پایان گروگانگیری در ایروان

افراد مسلحی که از ۱۶ روز پیش شماری از ماموران پلیس ایروان را در پاسگاهی گروگان گرفته بودند، سرانجام تسلیم شدند.
۱۶:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


پایان گروگانگیری در ایروان

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author