پایان دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم

پایان دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم
اولین جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم ۱۰ دقیقه پس از برگزاری پایان یافت.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


پایان دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم

اولین جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم ۱۰ دقیقه پس از برگزاری پایان یافت.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


پایان دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author