پایان اردوی صبا در اردبیل

پایان اردوی صبا در اردبیل
اردوی هشت روزه صبای قم در سرعین و نیر اردبیل پس از هشت روز پایان یافت.

پایان اردوی صبا در اردبیل

اردوی هشت روزه صبای قم در سرعین و نیر اردبیل پس از هشت روز پایان یافت.
پایان اردوی صبا در اردبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author