پاشازاده: برای همه خط و نشان می‌کشیم

پاشازاده: برای همه خط و نشان می‌کشیم
مهدی پاشازاده سرمربی تیم راه آهن تهران کار بازیکنانش و نتیجه ای که تا به اینجا کار گرفته اند را تقدیر کرد.

پاشازاده: برای همه خط و نشان می‌کشیم

مهدی پاشازاده سرمربی تیم راه آهن تهران کار بازیکنانش و نتیجه ای که تا به اینجا کار گرفته اند را تقدیر کرد.
پاشازاده: برای همه خط و نشان می‌کشیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author