پاسخ کوبنده اینستاگرام استقلال به اتهام فوتوشاپ پرسپولیسی ها

پاسخ کوبنده اینستاگرام استقلال به اتهام فوتوشاپ پرسپولیسی ها
استقلالی ها که این روزها مدام از سوی پرسپولیسی ها متهم به جعل سند می شوند ف این بار از اینستاگرام شان به پرسپولیسی ها طعنه زدند.

پاسخ کوبنده اینستاگرام استقلال به اتهام فوتوشاپ پرسپولیسی ها

استقلالی ها که این روزها مدام از سوی پرسپولیسی ها متهم به جعل سند می شوند ف این بار از اینستاگرام شان به پرسپولیسی ها طعنه زدند.
پاسخ کوبنده اینستاگرام استقلال به اتهام فوتوشاپ پرسپولیسی ها

روزنامه ایران

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author