پاسخ قاطع مونتلا به برلوسکونی

پاسخ قاطع مونتلا به برلوسکونی
وینچنزو مونتلا، سرمربی جوان میلان معتقد است که در نهایت بازیکنان هستند که باعث پیروزی و بردن جام ها خواهند شد.

پاسخ قاطع مونتلا به برلوسکونی

وینچنزو مونتلا، سرمربی جوان میلان معتقد است که در نهایت بازیکنان هستند که باعث پیروزی و بردن جام ها خواهند شد.
پاسخ قاطع مونتلا به برلوسکونی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author