پاسخ بهروان به ایرادی که رحمتی از نور ورزشگاه خرمشهر گرفت

پاسخ بهروان به ایرادی که رحمتی از نور ورزشگاه خرمشهر گرفت
مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ گفت که نور ورزشگاه خرمشهر ایرادی ندارد.

پاسخ بهروان به ایرادی که رحمتی از نور ورزشگاه خرمشهر گرفت

مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ گفت که نور ورزشگاه خرمشهر ایرادی ندارد.
پاسخ بهروان به ایرادی که رحمتی از نور ورزشگاه خرمشهر گرفت

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author