پادشاه اردن: ترکیه به اروپا تروریست صادر می کند

پادشاه اردن: ترکیه به اروپا تروریست صادر می کند
به گفته پادشاه اردن، بحران بزرگ مهاجران در اروپا و همچنین حضور تروریست‌ها در این قاره اتفاقی نبوده و این واقعیت که تروریست‌ها به اروپا می‌روند، بخشی از سیاست ترکیه است.
۱۰:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


پادشاه اردن: ترکیه به اروپا تروریست صادر می کند

به گفته پادشاه اردن، بحران بزرگ مهاجران در اروپا و همچنین حضور تروریست‌ها در این قاره اتفاقی نبوده و این واقعیت که تروریست‌ها به اروپا می‌روند، بخشی از سیاست ترکیه است.
۱۰:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


پادشاه اردن: ترکیه به اروپا تروریست صادر می کند

دانلود فیلم خارجی

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author