ویسی: بازیکن ۳۰ میلیونی جانشین بازیکن ۱.۷میلیاردی شده/ نباید وقت‌مان را صرف حاشیه کنیم

ویسی: بازیکن ۳۰ میلیونی جانشین بازیکن ۱.۷میلیاردی شده/ نباید وقت‌مان را صرف حاشیه کنیم
سرمربی سپاهان گفت که تیمش به فکر شکست دادن سایپا است.

ویسی: بازیکن ۳۰ میلیونی جانشین بازیکن ۱.۷میلیاردی شده/ نباید وقت‌مان را صرف حاشیه کنیم

سرمربی سپاهان گفت که تیمش به فکر شکست دادن سایپا است.
ویسی: بازیکن ۳۰ میلیونی جانشین بازیکن ۱.۷میلیاردی شده/ نباید وقت‌مان را صرف حاشیه کنیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author