ویدئو/ ایران با دستاورد دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی در زمره تولیدکنندگان رادیودارو قرار گرفت

ویدئو/ ایران با دستاورد دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی در زمره تولیدکنندگان رادیودارو قرار گرفت
دکترسلطانی رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی با بیان اینکه به تولید این رادیوداروها در شرایط تحریم دست یافتیم، گفت: مراحل رسیدن بیمارستان فوق تخصصی رضوی به این موفقیت بسیار سخت بود اما به همت متخصصان و دست‌اندرکاران و مساعدت‌های سایر دستگاه‌ها امروز به این توفیق نائل آمدیم.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


ویدئو/ ایران با دستاورد دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی در زمره تولیدکنندگان رادیودارو قرار گرفت

دکترسلطانی رئیس بیمارستان فوق تخصصی رضوی با بیان اینکه به تولید این رادیوداروها در شرایط تحریم دست یافتیم، گفت: مراحل رسیدن بیمارستان فوق تخصصی رضوی به این موفقیت بسیار سخت بود اما به همت متخصصان و دست‌اندرکاران و مساعدت‌های سایر دستگاه‌ها امروز به این توفیق نائل آمدیم.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


ویدئو/ ایران با دستاورد دانشمندان بیمارستان فوق تخصصی رضوی در زمره تولیدکنندگان رادیودارو قرار گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author