ونگر: ایووبی بیش از حد عصبی است

ونگر: ایووبی بیش از حد عصبی است
سرمربی آرسنال از وینگر جوانش تمجید کرده؛ اما معتقد است که او باید کمتر عصبی باشد تا بتواند بهتر پیشرفت کند.

ونگر: ایووبی بیش از حد عصبی است

سرمربی آرسنال از وینگر جوانش تمجید کرده؛ اما معتقد است که او باید کمتر عصبی باشد تا بتواند بهتر پیشرفت کند.
ونگر: ایووبی بیش از حد عصبی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author