وقت کشی، باران و زمین علیه مردان شایسته کی‌روش/ سوریه 0 – ایران 0؛ دلمان خنک نشد

وقت کشی، باران و زمین علیه مردان شایسته کی‌روش/ سوریه 0 – ایران 0؛ دلمان خنک نشد
تیم ملی سوریه با ارائه یک بازی بسته، درگیرانه و همراه با وقت کشی توانست یک امتیاز از نبرد با ایران کسب کند.

وقت کشی، باران و زمین علیه مردان شایسته کی‌روش/ سوریه 0 – ایران 0؛ دلمان خنک نشد

تیم ملی سوریه با ارائه یک بازی بسته، درگیرانه و همراه با وقت کشی توانست یک امتیاز از نبرد با ایران کسب کند.
وقت کشی، باران و زمین علیه مردان شایسته کی‌روش/ سوریه 0 – ایران 0؛ دلمان خنک نشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author