وقتی گزارشگر تلویزیون مسافر توریستی برزیل می‌شود/ سفر خوش گذشت آقای رضوانی؟

وقتی گزارشگر تلویزیون مسافر توریستی برزیل می‌شود/ سفر خوش گذشت آقای رضوانی؟
تماشاگران امروز نوشت: علی رضوانی مجری برنامه خارج از گود به عنوان توریست به برزیل رفته بود.

وقتی گزارشگر تلویزیون مسافر توریستی برزیل می‌شود/ سفر خوش گذشت آقای رضوانی؟

تماشاگران امروز نوشت: علی رضوانی مجری برنامه خارج از گود به عنوان توریست به برزیل رفته بود.
وقتی گزارشگر تلویزیون مسافر توریستی برزیل می‌شود/ سفر خوش گذشت آقای رضوانی؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author