وقتی کی روش در رختکن گرد و خاک نکرد!

وقتی کی روش در رختکن گرد و خاک نکرد!
سرمربی تیم ملی در رختکن تیم ملی پس از بازی چین آرام بود.

وقتی کی روش در رختکن گرد و خاک نکرد!

سرمربی تیم ملی در رختکن تیم ملی پس از بازی چین آرام بود.
وقتی کی روش در رختکن گرد و خاک نکرد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author