وقتی از «ریزه‌اسپور» حرف می‌زنیم از چه چیزی می‌گوییم؟

وقتی از «ریزه‌اسپور» حرف می‌زنیم از چه چیزی می‌گوییم؟
تماشاگران امروز نوشت:تیم ریزه اسپور که دو بازیکن ایرانی دارد ، انگار خیلی زود برای این دو تیم غیر قابل تحمل شده است!

وقتی از «ریزه‌اسپور» حرف می‌زنیم از چه چیزی می‌گوییم؟

تماشاگران امروز نوشت:تیم ریزه اسپور که دو بازیکن ایرانی دارد ، انگار خیلی زود برای این دو تیم غیر قابل تحمل شده است!
وقتی از «ریزه‌اسپور» حرف می‌زنیم از چه چیزی می‌گوییم؟

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author