وفادار مثل اینیستا؛او تا آخر عمر بارسلونایی می‌ماند

وفادار مثل اینیستا؛او تا آخر عمر بارسلونایی می‌ماند
آندرس اینیستا با پیراهن بارسلونا از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

وفادار مثل اینیستا؛او تا آخر عمر بارسلونایی می‌ماند

آندرس اینیستا با پیراهن بارسلونا از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
وفادار مثل اینیستا؛او تا آخر عمر بارسلونایی می‌ماند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author