وزنه برداری روسیه هم از المپیک حذف شد!

وزنه برداری روسیه هم از المپیک حذف شد!
فدراسیون جهانی وزنه برداری روس ها را نقره داغ کرد.

وزنه برداری روسیه هم از المپیک حذف شد!

فدراسیون جهانی وزنه برداری روس ها را نقره داغ کرد.
وزنه برداری روسیه هم از المپیک حذف شد!

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author