وزارت ورزش از او حمایت می کند/ حسنی‌خو: قول می‌دهم کی‌روش جایی نمی‌رود

وزارت ورزش از او حمایت می کند/ حسنی‌خو: قول می‌دهم کی‌روش جایی نمی‌رود
مدیرکل حراست وزارت ورزش وجوانان تاکید کرد کی روش در ایران می ماند.

وزارت ورزش از او حمایت می کند/ حسنی‌خو: قول می‌دهم کی‌روش جایی نمی‌رود

مدیرکل حراست وزارت ورزش وجوانان تاکید کرد کی روش در ایران می ماند.
وزارت ورزش از او حمایت می کند/ حسنی‌خو: قول می‌دهم کی‌روش جایی نمی‌رود

بک لینک label, , , , , , , , , , , ,

About the author