ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ متهم کرد

ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ متهم کرد
یلنا ایسینبایوا ورزشکار پرش با نیزه روسیه کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و کنیا را به دوپینگ سیستماتی متهم کرد.

ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ متهم کرد

یلنا ایسینبایوا ورزشکار پرش با نیزه روسیه کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و کنیا را به دوپینگ سیستماتی متهم کرد.
ورزشکار روس 4 کشور را به دوپینگ متهم کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author