واکنش کاپیتان سابق انگلیس به خداحافظی جرارد / باورم نمی‌شود به من نگفتی و رفتی!

واکنش کاپیتان سابق انگلیس به خداحافظی جرارد / باورم نمی‌شود به من نگفتی و رفتی!
ریو فردیناند نسبت به خداحافظی استیون جرارد واکنش جالبی نشان داد.

واکنش کاپیتان سابق انگلیس به خداحافظی جرارد / باورم نمی‌شود به من نگفتی و رفتی!

ریو فردیناند نسبت به خداحافظی استیون جرارد واکنش جالبی نشان داد.
واکنش کاپیتان سابق انگلیس به خداحافظی جرارد / باورم نمی‌شود به من نگفتی و رفتی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author