واکنش پروین به غیبت فرهاد مجیدی و دایی در تیم ستاره ها

واکنش پروین به غیبت فرهاد مجیدی و دایی در تیم ستاره ها
پروین می گوید هرکس آمد قدمش روی چشم!

واکنش پروین به غیبت فرهاد مجیدی و دایی در تیم ستاره ها

پروین می گوید هرکس آمد قدمش روی چشم!
واکنش پروین به غیبت فرهاد مجیدی و دایی در تیم ستاره ها

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author