واکنش علی کریمی به انتقادها از حضورش در تیم لیگ یکی

واکنش علی کریمی به انتقادها از حضورش در تیم لیگ یکی
علی کریمی می گوید او برای بازگشت به فوتبال بعد از دوران بازی، نیاز به تجربه دارد و مشاور بودن در تیم خونه به خونه برایش فرصتی بزرگ است.

واکنش علی کریمی به انتقادها از حضورش در تیم لیگ یکی

علی کریمی می گوید او برای بازگشت به فوتبال بعد از دوران بازی، نیاز به تجربه دارد و مشاور بودن در تیم خونه به خونه برایش فرصتی بزرگ است.
واکنش علی کریمی به انتقادها از حضورش در تیم لیگ یکی

اخبار

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author