واکنش بهداد سلیمی به حذف وزنه برداران روس/دوست داشتم روس ها هم بودند تا طلا می گرفتم!

واکنش بهداد سلیمی به حذف وزنه برداران روس/دوست داشتم روس ها هم بودند تا طلا می گرفتم!
سلیمی می گوید که بهتر بود وزنه برداران روسیه هم در المپیک شرکت می کردند.

واکنش بهداد سلیمی به حذف وزنه برداران روس/دوست داشتم روس ها هم بودند تا طلا می گرفتم!

سلیمی می گوید که بهتر بود وزنه برداران روسیه هم در المپیک شرکت می کردند.
واکنش بهداد سلیمی به حذف وزنه برداران روس/دوست داشتم روس ها هم بودند تا طلا می گرفتم!

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author